Računovodstvene usluge

1.1. KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 • Robno i finansijsko knjigovodstvo
 • Knjiženje u skladu sa MRS/MSFI
 • Obračun direktnih i indirektnih poreza,
 • Vođenje KIF i KUF evidencija,
 • Obračun plata, poreza i doprinosa na plate zaposlenih, te komunikacija sa Poreznom upravom,
 • Vođenje evidencije osnovnih sredstava uz obračun amortizacije po Zakonom predviđenim stopama.

1.2. IZRADA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Izrada godišnjeg i polugodišnjeg obračuna, te svih pratećih obrazaca i izvještaja,
 • Obračun poreza na dobit,
 • Izrada izvještaja za potrebe menadžmenta.

1.3. PODRŠKA U USLUGAMA PLATNOG PROMETA

Naša agencija nudi podršku klijentima u vezi sa platnim prometom, te obavljajući sljedeće aktivnosti olakšava klijentima komunikaciju sa bankama:

 • Preuzimanje bankovnih izvoda
 • Elektronska plaćanja i transferi
 • Komunikacija i usaglašavanje sa bankama
 • Profesionalna pomoć prilikom popunjavanja naloga
 • Drugi poslovi iz oblasti kontrole tokova gotovine