Upustvo o uvjetima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika!

U ,,Službenom glasniku BiH”, broj 73/19 od 01.11.2019. godine objavljeno je upustvo o uvjetima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika.

U nastavku Vam prenosimo kratak sadržaj ovog upustva.

Ovim Uputstvom se detaljnije propisuju način i uvjeti za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika: podnošenje zahtjeva, prijem zahtjeva, provjera kod podnosioca zahtjeva, provjera poznavanja pravila o porijeklu robe, izdavanje odobrenja, korištenje carinskog ovlaštenja, vođenje evidencije, čuvanje dokumentacije, kontrola ovlaštenog izvoznika, izmjene i dopune odobrenja i ukidanje odobrenja.

Pravni osnov za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika sadržan je u odredbama međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini koje je BiH potpisala sa drugim zemljama/stranama, odnosno pripadajućim protokolima o definiciji pojma “proizvodi s porijeklom” i načinima administrativne suradnje kao i Prilogom I Definicija pojma “proizvodi s porijeklom” i metode administrativne suradnje Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe.

Uvjeti koji trebaju da budu ispunjeni za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika su sljedeći:

 • Izvoznik registriran na području BiH može podnijeti zahtjev za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini, koji izričito propisuju ovakvu mogućnost.
 • Sticanjem statusa ovlaštenog izvoznika, izvoznik će za robu s porijeklom davati izjavu o porijeklu na računu ili drugom komercijalnom dokumentu. Izjava o porijeklu mora biti u propisanom obliku i sadržavati broj dodijeljenog carinskog ovlaštenja.
 • Status ovlaštenog izvoznika može dobiti svaki izvoznik (bilo da je proizvođač ili trgovac) iz BiH koji ispunjava slijedeće uvjete: da je proizvođač ili trgovac proizvoda za koje traži ovlaštenje za sačinjavanje izjave o porijeklu ili je sa proizvođačem proizvoda za koje traži ovlaštenje, u takvim poslovnim odnosima, koji nesmetano i jasno obezbjeđuju dokazivost uvjeta za sticanje statusa proizvoda sa porijeklom, da je izvozio proizvode za koje traži ovlaštenje za davanje izjave o porijeklu, da je davao vjerodostojne i pravilne informacije o porijeklu robe,  da je spreman u svakom trenutku dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje porijeklo predmetnih proizvoda, da nema neizmirenog duga po osnovu indirektnih poreza na dan provjere tog uvjeta, a prije izdavanja odobrenja. Provjeru u vezi ispunjenosti ovog uvjeta vrši donosilac odobrenja, da ima zaposleno najmanje jedno lice koje je dužno uspješno proći provjeru poznavanja pravila o porijeklu robe.

Spisak dokumentacije za podnošenje zahtjeva:

 • izvoznik koji traži status ovlaštenog izvoznika podnosi pisani zahtjev Sektoru za carine – Odsjeku za tarifu, vrijednost i porijeklo, na obrascu iz Priloga I ovog Uputstva.
 • spisak proizvoda na nivou tarifnog broja (prve četiri cifre Carinske tarife) sa detaljnim opisom proizvoda za koje traži ovlaštenje za davanje izjave o porijeklu po pojednostavljenom postupku,
 • naziv međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini i spisak zemalja/strana u koje se predmetni proizvodi izvoze sa dokazima o porijeklu,
 • izjavu izvoznika,
 • izjavu o odricanju od potpisivanja izjave o porijeklu, ukoliko odgovorno/a lice/a izjavu o porijeklu neće potpisivati (Prilog III),
 • za svaki proizvod iz pravnog osnova za sticanje porijekla robe (cjelovito dobijeni proizvodi, dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi, proizvodi dobijeni kumulacijom porijekla), unesen u obrazac iz Priloga II – Izjava o ispunjenosti uvjeta za sticanje porijekla za svaki tarifni broj proizvoda namijenjenog izvozu,
 • spisak proizvoda za koji se traži pojednostavljen postupak dokazivanja porijekla robe, a koji su izvezeni u prethodnom periodu, kao proizvodi sa porijeklom i u koje zemlje/strane,
 • dokaze o ispunjenosti uvjeta za sticanje statusa robe sa porijeklom (uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili izjava o porijeklu, izjava dobavljača, opis obrada ili prerada na materijalima bez porijekla, uvozno/izvozna carinska dokumentacija),
 • dokaz o postojanju poslovnih odnosa (ugovor),  kada izvoznik nije ujedno i proizvođač proizvoda za koji se traži ovlaštenje za davanje izjave o porijeklu,
 • ukoliko zahtjev podnosi trgovac treba priložiti i ugovor o poslovnoj suradnji,
 • spisak odgovornih lica koja predlaže za davanje izjava o porijeklu (ime i prezime, poslovi koje lice obavlja kod podnosioca zahtjeva, kontakt telefon i svojeručni potpis),
 • adresu na kojoj obavlja proizvodnju i skladištenje ili distribuciju robe,
 • ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i
 • originalan dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”, tj od 09.11.2019. godine.

Izvor: www.sluzbenilist.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *