PRAVILNICI O POREZU NA DOHODAK I O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST!

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 57/22 od 20.07.2022. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Izmjenama Pravilnika stvoreni su uslovi za neoporezivu isplatu 1.080 KM pomoći radnicima, shodno članu 19.  Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/22).

U nastavku Vam donosimo obavještenje:

Pravilnik – Porez na dohodak

 

Također, u Službenom glasniku BiH 47/22 od 19. jula 2022. godine objavljene su izmjene Pravilnika primjeni Zakona o PDV-u.

U skladu sa izmjenama, novosagrađeni objekat se definiše kao:

  • nedovršen građevinski objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu objekata u bilo kojoj fazi izgradnje, i
  • završen građevinski objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu objekata koja nije upotrebljavana ili je upotrebljavana kraće od dvije godine od momenta početka upotrebe.

Momenat početka upotrebe građevinskog objekta iz člana 36. stav (3) Zakona dokazuje se knjigovodstvenom evidencijom kojom se građevina, odnosno njezini dijelovi stavljaju u upotrebu ili bilo kojom drugom dokumentacijom kojom se dokazuje korištenje nekretnine i njezinih dijelova kao što su: zapisnik o primopredaji, ugovor o najmu, ugovor o isporuci električne energije, vode i slično.

Novim Pravilnikom se nameće obaveza licima koja su obveznici PDV-a u skladu sa Zakonom, da na dan stupanja na snagu novog Pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjene popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa. Popisna lista treba da sadrži najmanje podatak o:

  • nazivu obveznika,
  • ID broju obveznika,
  • adresi na kojoj se nalazi objekat,
  • ukupnu projektnu površinu objekta i/ili ekonomski djeljivih cjelina,
  • ukupno sadržani PDV po primljenim fakturama,
  • ukupno odbijeni PDV sa danom popisa,
  • vrijednost izvršenih isporuka i vrijednost primljenih uplata za buduće isporuke po kojima je ispostavljena faktura,
  • avansna faktura ili drugi dokument kojim se dokazuje vrijednost izvršenih isporuka i/ili primljenih uplata.

Uz popisnu listu se prilaže specifikacija pojedinačno izdate fakture i avansne fakture ili drugog dokumenta o izvršenoj isporuci i/ili primljenoj uplati. Na prava i obaveze PDV-a u vezi sa građevinskim objektima u izgradnji nastale prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se odredbe Pravilnika koji je bio na snazi do početka primjene ovog Pravilnika.

U nastavku Vam donosimo obavještenje:

Pravilnik PDV – Izmjene Juli 2022

Komentariši