Izrada studija o transfernim cijenama

Izrada studija o transfernim cijenama i dostavljanje izvještaja nadležnim organima je zakonska obaveza svih privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika koji posluju ili obavljaju transakcije sa povezanim licima. Pored sastavljanja izvještaja, transferne cijene i transakcije sa povezanim licima moraju biti iskazane i u poreskom bilansu.

Studija o transfernim cijenama podnosi se nadležnom poreskom organu, kojom se dokazuje da je cijena realizovanih transakcija sa povezanim licima tržišna, odnosno da je usklađena sa tržišnim uslovima i načelom “van dohvata ruke”. Poreski organi zahtijevaju dostavljanje studije kao dokaza, kako bi se spriječilo manipulisanje i izbjegavanje plaćanja poreza na dobit.

Šta su transferne cijene?

Transferne cijene su cijene po kojima se odvijaju poslovni odnosi i transakcije između povezanih lica. Odnosno, cijene koje su formirane u povezanim poslovnim odnosima za transakcije između povezanih lica nazivaju se transferne cijene (dogovorene cijene).

Ko je obavezan da pripremi izvještaj o transfernim cijenama?

Poreski obveznici, odnosno preduzeća koja stupaju u poslovne odnose i realizuju aktivnosti sa povezanim licima imaju obavezu da usklade cijene sa tržišnim uslovima, a zatim da u poreskom bilansu prikažu te transakcije u skladu sa načelom “van dohvata ruke” (po tržišnim cijenama).

Ukoliko je vaša kompanija obavljala transakcije sa povezanim licima formirane po transfernim cijenama imate obavezu da sastavite izvještaj o transfernim cijenama, a zatim da prikažete ove transakcije i u Poreskom bilansu.

Kada porezni obveznik primi zahtjev Porezne uprave dužan je podnijeti  dokumentaciju o transfernim cijenama u roku 45 dana.

Zakon po prvi put propisuje novčane kazne za neposjedovanje dokumentacije o transfernim cijenama, koje se kreću u od 3.000 do 100.000 KM.

Šta podrazumijeva pojam povezano lice?

Povezana lica (obveznik i lice povezano sa njim) su dve firme koje obavljaju transakcije po transfernim cijenama. U skladu sa Zakonom, povezana lica sa obveznikom mogu biti i fi­zič­ka ili prav­na li­ca u či­jim se od­no­si­ma sa obve­zni­kom ja­vlja mo­guć­nost kon­tro­le ili postoji značajniji uti­ca­j na donošenje od­lu­ka.

Pravila o transfernim cijenama utvrđena su zakonima u BiH

Temeljna načela i principi transfernih cijena definisani su OECD Smjernicama o transfernim cijenama, koje su zatim preuzete, sa ili bez određenih modifikacija, u lokalna zakonodavstva.

Takav je slučaj i sa Bosnom i Hercegovinom, gdje su pravila o transfernim cijenama utvrđena zakonima koji regulišu oporezivanje dobiti pravnih lica. Također, potrebno je napomenuti da je načelo tržišnosti cijena definisano i Zakonom o PDV-u BiH, ali ne na tako detaljan način kao što je to slučaj za Zakonom o porezu na dobit FBiH.

Metode za proveru transfernih cijena

Utvrđeno je 5 metoda testiranja koje propisuje OECD Smjernice o transfernim cijenama da biste dobili objektivne rezultate u sagledavanju tržišnosti transakcija među povezanim licima:

  • Metod uporedive cijene na tržištu,
  • Metod cijene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu,
  • Metod preprodajne cijene,
  • Metod transakcione neto marže,
  • Metod podele dobiti,
  • Bilo koja druga metoda za utvrđivanje transfernih cijena po principu “van dohvata ruke” ili kombinacija više gore navedenih metoda.

Naša pomoć?

Shodno našem višegodišnjem iskustvu iz oblasti poreznog savjetovanja, a i iz oblasti transfernih cijena nudimo Vam našu pomoć u identifikaciji transakcija sa povezanim licima, izradu dokumentacije o transfernim cijenama u skladu sa zakonskim propisima i OECD Smjernicama, te izvršiti analizu tržišnosti transakcija sa povezanim licima.

Budite slobodni da nas kontaktirate putem e-maila info.infobusiness@gmail.com ili putem telefona 033/211-371.

Izvor: www.pufbih.ba

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *