Izmjene i dopune Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom!

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 82/21 od 13.10.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanjima o kreditnim poslovima sa inostranstvom. Izmjene se odnose na produženje rokova za prijavu kreditnih poslova Federalnom ministarstvu finansija.

Pravilnik donosimo u nastavku:

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU, ROKOVIMA I OBRASCIMA IZVJEŠTAVANJA O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

Član 1.

U Pravilniku o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 79/10 i 47/20), u članu 6. stav 3. broj: “15” zamjenjuju se brojem: “90”.

Član 2.

U članu 11. stav 1. broj: “15” zamjenjuju se brojem: “90”.

Član 3.

U članu 14. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

“Ministarstvo može, ako ocijeni potrebnim, uz ispunjenje propisanih uslova, izvršiti registraciju kreditnog posla te tražiti na uvid dodatnu dokumentaciju vezanu za taj kreditni posao”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izvor: www.sluzbenilist.ba

Komentariši